माणगांव तालुक्यातील ग्रामपंचायती

 1. चांदोरे

 2. विहूले

 3. काकल

 4. पळसफ

 5. वरचीवाडी

 6. गोवेले

 7. चिंचवली

 8. साळवे

 9. नांदवी

 10. हरकोल

 11. गोरेगाव

 12. कुमशेत

 13. मांजरवणे

 14. रवाळजे

 15. वनिमलई कोंड

 16. गांगवली

 17. टोल खुर्द

 18. लोणेरे

 19. दहिवली कोंड

 20. वडगाव

 21. पाटणूस

 22. मढेगाव

 23. दहिवली त. गोवेले

 24. कुंभे

 25. सनसवाडी

 26. तळाशेत

 27. लाखपाले

 28. डोंगरोली

 29. मूठवली त. तळे

 30. रातवड

 31. भागाड

 32. साजे

 33. निळज

 34. साले

 35. वावेदिवाळी

 36. मोर्बा

 37. भाले

 38. विळे

 39. निजामपूर

 40. न्हावे

 41. पळसगांव बु.

 42. होडगाव

 43. वडवली

 44. शिरसाड

 45. आंबर्ले

 46. फलाणी

 47. कविळवाहल बु.

 48. भुवन

 49. पुरार

 50. पाणसई

 51. लोणशी

 52. पन्हळघर खु.

 53. उणेगाव

 54. मांगरूळ

 55. साई

 56. खरवली

 57. बामणोली

 58. तळेगाव त. गोरेगाव

 59. देवळी

 60. वारक

 61. कडापे

 62. पोटणेर

 63. पन्हळघर बु.

 64. पहेल

 65. कोस्ते खु

 66. पेण त. तळे

 67. नागाव

 68. जिते

 69. शिरवली त. निजामपूर

 70. करंबेली

 71. सुरव त. तळे

 72. दाखणे

 73. देगाव

 74. टेमपाले