Ultimate magazine theme for WordPress.

चिंचवली ग्रामपंचायत सदस्य यादी

  • श्री. कृष्णा शंकर तटकरे

  • श्री. अशोक गणपत दायते

  • श्रीम. सविता अनंत तावडे

  • श्रीम. अश्विनी अशोक ढसाळ

  • श्रीम. जयश्री रमेश पारावे

  • श्रीम. योजना शिशुपाल शिंदे

  • श्री. राकेश विठोबा शेलार

  • श्री. केदार विष्णु खेळे

  • श्रीम. विशाखा विलास यादव