Ultimate magazine theme for WordPress.

गोवेले ग्रामपंचायत सदस्य यादी

  • श्री. अनंत सिताराम चिखलेकर

  • श्रीम. अर्चना अण्णा राणे

  • श्री. वसंत महादेव चिविलकर

  • श्रीम. श्रुती विलास धाडवे

  • श्रीम. शुभांगी जितेंद्र सातामकर

  • श्रीम. दिव्या दिलिप जाधव

  • श्रीम. पुष्पा तातोबा जाधव