Ultimate magazine theme for WordPress.

काकल ग्रामपंचायत सदस्य यादी

  • श्रीम. नुतन नितीन महाडिक

  • श्री. बळीराम गणपत लाड

  • श्री. अजित द्वारकानाथ सावंत

  • श्रीम. वनिता किसान हिलम

  • श्रीम. शुभांगी सुरेश मोरे

  • श्रीम. उज्वला उदय भोसले

  • श्रीम. विक्रांती धोंडू कातुर्डे