Ultimate magazine theme for WordPress.

नांदवी ग्रामपंचायत सदस्य यादी

  • श्रीम. विनाया विष्णु नांदविकर

  • श्रीम. ज्योती जनार्दन नांदविकर

  • श्रीम. अनिता अनंत पद्रत

  • श्री. विजय रघुनाथ सावंत

  • श्री. विलास तुकाराम म्हसकर

  • श्री. संतोष दामोदर सुतार

  • श्रीम. आशा सुरेश येलमकर

  • श्री. ज्ञानेश्वर गौरू येलमकर