Ultimate magazine theme for WordPress.

रवाळजे ग्रामपंचायत सदस्य यादी

  • श्री. संतोष गजानन लाड

  • श्री. प्रकाश वामन लाड

  • श्रीम. अनिता अंकूश चाचिवले

  • श्री. पुंडलिक धर्मा गायकवाड

  • श्रीम. अरुणा बळीराम रायकर

  • श्रीम. छाया राम बटावले

  • श्रीम. रेखा ज्ञानेश्वर लाड