माणगांव तालुक्यातील महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

AT07CP Old Phone Isolated

तहसिलदार कार्यालय माणगांवच्या अधिकृत संकेत स्थळावरून घेतलेल्या माहितीच्या साहाय्याने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सन्माननीय लोक प्रतिनिधींना संपर्क करण्यासाठीचे महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत. 

⇓वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी⇓

.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 विभागीय आयुक्त श्री.तानाजी सत्रे (भा.प्र.से) 02140-263141
2 जिल्हाधिकारी श्रीम.शीतल तेली-उगले (भा.प्र.से) 02141-222001
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.दिलीप पांढरपट्टे,(भा.प्र.से) 02141-222682
4 पोलीस अधिक्षक श्री.सुवेज हक (भापोसे) 02141-222093
5 अप्‍पर जिल्हाधिकारी श्री.पी.डी. मलीकनेर 02141-222086
6 अप्‍पर पोलीस अधिक्षक श्री.आर.एल.पवार 02141-228530

⇓प्रशासकीय अधिकारी⇓

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 उप विभागीय अधिकारी श्रीम.प्रशाली जाधव दिघावकर 02140-263141
2 उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्री.दत्ता नलावडे 8275046700
3 तहसिलदार श्रीम. ऊर्मिला जगन्नाथ पाटील 9130799939
4 गट विकास अधिकारी श्री.डी.एन.तेटगुरे 02140-263002
5 पोलीस निरीक्षक,माणगाव श्री.ए.बी.लेंगरे 02140-263005
6 मुख्याधिकारी,नगरपंचायत समीर जाधव
7 उप अधिक्षक भूमि अभिलेख श्री.राहुल शि.साळवी 02140-262091
8 उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्री.एस.आर.जाधव 02140-263032
9 तालुका कृषी अधिकारी श्री.शेटे 02140-263091
10 वन अधिकारी श्री.एम.एच.चव्हाण 02140-261034

⇓सन्माननीय लोक प्रतिनिधी⇓

अ.क्र. पदनाम लोक प्रतिनिधीचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 मंत्री / खासदार मा.श्री.अनंत गीते,खासदार,

मा.केद्रीय मंत्री उदयोग अवजड व मा.भारत सरकार

022 – 26203131
1.1 मंत्री मा. श्री. प्रकाश मेहता, मा. मंत्री गृहनिर्माण,

खनिकर्म, कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य

तथा मा. पालकमंत्री, रायगड

022 – 26203131
2 आमदार मा. श्री. अनिलभाऊ तटकरे, मा. विधानपरिषद सदस्य 02194 – 232152
2.2 आमदार मा. श्री.निरंजन वसंत डावखरे, मा. विधानपरिषद सदस्य 022- 25304005
2.3 आमदार मा. श्री. भरतशेट गोगावले, मा. विधानसभा सदस्य,

महाड मतदार संघ

02145 – 250088
2.4 आमदार मा. श्री.अवधुत तटकरे, मा. विधानसभा सदस्य,

श्रीवर्धन मतदार संघ

02194 – 232152
3 मा. अध्यक्ष,जिल्हापरिषद मा. श्री.सुरेश हरिश्चंद्र टोकरे 02141-222082
4 मा. सभापती, पंचायत समिती श्रीम. अलका सुभाष केकाणे 9226885538
5 मा. नगराध्यक्ष नगरपंचायत श्री. आनंद यादव 9422494022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *